După ce Consilierii Locali USR PLUS Baia Mare au decis să boicoteze sedința de îndată convocată pentru data de 21 ianuarie cu mai puțin de 24 de ore înainte, gest similar făcut și de consilierii locali PNL și PMP, reușind astfel să oprească ședința și să arate că prevederile legale obligă primarul care convoacă ședințele extraordinare să arate și care este urgența și necesitatea reală pentru întâlnirea de îndată, Primarul Municipiului Baia Mare a făcut o nouă convocare a Consiliului Local Baia Mare în Ședință Ordinară pentru data de 27 ianuarie 2022 ora 15:00.

Ordinea de zi propusă:

1.Proiect de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Baia Mare pe o perioadă de 3 luni respectiv pe perioada februarie 2022 – aprilie 2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației privind Atestarea Municipiului Baia Mare ca Stațiune Turistică Balneoclimaterică de interes național.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2015-2030 pentru contextul strategic european aferent cadrului de programare 2021-2027 si post 2027, la nivelul zonei funcționale urbane Baia Mare

4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 420/2021, privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. Cuantumul taxei de salubrizare datorate pentru anul 2022 va fi diminuat la 12 lei/persoană/lună.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 429/2020 și HCL nr. 182/2021

ART.I Se aprobă modificarea punctului (2) din Anexa – Regulament cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare, la HCL nr. 506/2019, modificată și completată prin HCL nr. 429/2020, care va avea următorul cuprins:
(2) Taxa de salubrizare este datorată de către următoarele categorii de beneficiari ai serviciului public de salubrizare:
a. persoane fizice care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare
b. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete de avocatură, cabinete medicale, cabinete notariale, precum și de alte asemenea entități care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale
c. persoane juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul Baia Mare
d. persoane juridice care dețin în proprietate imobile și care nu dețin spațiu de depozitare a pubelei proprii și duc deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice

ART.II Se aprobă modificarea punctului (3) din Anexa – Regulament cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare, la HCL nr. 506/2019, modificată și completată prin HCL nr. 429/2020, care va avea următorul cuprins:
(3) Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare, vor opta, fie pentru plata taxei de salubrizare conform prevederilor prezentului Regulament, fie pentru încheierea contractului direct cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse. Prin excepție, persoanele juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul Baia Mare, vor plăti taxa de salubrizare stabilită potrivit prevederilor prezentului Regulament, doar pentru persoanele fizice care locuiesc în respectivele clădiri.

ART.III Se aprobă modificarea punctului (18) din Anexa – Regulament cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare, la HCL nr. 506/2019, modificată și completată prin HCL nr. 429/2020, care va avea următorul cuprins:
(18) 1- În cazul imobilelor, proprietatea persoanelor prevăzute la punctul (2), lit. a, lit. b și lit. d și la punctul (3) ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birourile executorilor judecătorești, cabinete medicale, etc.) sau orice alte activități economice, obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului sau utilizatorului în situația în care profesia liberală respectivă sau activitatea economică nu se desfășoară de proprietar. În acest caz, proprietarul imobilului sau utilizatorul, datorează taxa de salubrizare în funcție de cantitatea declarată și de tipul deșeurilor produse ca urmare a desfășurării profesiei liberale sau a activității economice, în situația în care nu deține spațiu de depozitare a pubelei proprii și duce deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice sau în situația în care va opta pentru plata taxei de salubrizare, după caz. Taxa de salubrizare efectiv datorată se stabilește ca produs între cantitatea de deșeuri declarată lunar/anual și taxa aprobată in lei/tonă pentru utilizatorii non-casnici, prin Hotărâre a Consiliului Local Baia Mare.
2 – În situația apariției oricărei modificări în ceea ce priveşte cantitatea deșeurilor pe care estimează că o vor produce, proprietarul imobilului sau utilizatorul, după caz, are obligația de a depune declarația rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării respective.
3 – În cazul imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare sau în proprietatea altor instituții sau autorități publice, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosință, după caz, persoanelor prevăzute la punctul (2), lit. b și lit d și la punctul (3), obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, potrivit prevederilor prezentului Regulament, în funcție de cantitatea declarată și de tipul deșeurilor produse ca urmare a desfășurării profesiei liberale sau a activității economice, în situația în care aceștia nu dețin spațiu de depozitare a pubelei proprii și duc deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice sau în situația în care vor opta pentru plata taxei de salubrizare, după caz. Taxa de salubrizare efectiv datorată se stabilește ca produs între cantitatea de deșeuri declarată lunar/anual și taxa aprobată in lei/tonă, pentru utilizatorii non-casnici, prin Hotărâre a Consiliului Local Baia Mare.
4 – Facturile emise de operatorul serviciului de salubrizare pentru fiecare situație de lucrări vor fi însoțite de bonurile de cântar pentru fiecare persoană juridică la fiecare ridicare.
5 – Persoanele prevăzute la punctul (2), lit. b și lit. d și la punctul (3) vor depune declarația cu privire la cantitatea și tipul deșeurilor produse, până la data de 20.03.2022, conform modelului anexat prezentei hotărâri.

ART.IV (1) Se aprobă taxa de salubrizare, datorată de către utilizatorii non casnici pentru deșeuri umede, în cuantum de 615 lei/tonă.
(2) Se aprobă taxa de salubrizare, datorată de către utilizatorii non casnici pentru deșeuri reciclabile, în cuantum de 615 lei/tonă.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 179/2020 prin care s-a aprobat contractarea unui imprumut intern pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile

7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 394/2021 privind aprobarea prețului tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul 2022

Autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t, aparținând instituțiilor publice care își au sediul în municipiul Baia Mare, strict sub condiția ca acestea să se afle în interes de serviciu, vor avea acces liber în parcările publice existente în municipiul Baia Mare. Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare va elibera instituțiilor publice care își au sediul în municipiul Baia Mare un permis de liber acces, care va cuprinde numărul de înmatriculare pentru fiecare autovehicul, în baza unei solicitări scrise formulată către SPAU Baia Mare care va fi însoțită și de copia certificatelor de înmatriculare. ”

8. Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului valorii biletelor si abonamentelor pentru accesul la meciurile sectiilor de Handbal Feminin si Masculin ale Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, disputate pe teren propriu după cum urmează:

a) Abonamentul pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatele Romaniei, Cupele Romaniei si Cupele Europene în sezonul 2021-2022, de către echipele de handbal masculin și feminin ale CS Minaur Baia Mare este de:
– 400 lei/sezon pentru ambele echipe
– 250 lei/sezon pentru echipa de handbal masculin
– 300 lei/sezon pentru echipa de handbal feminin
– 200 lei/sezon pentru ambele echipe, pentru pensionari, și studenți
– 100 lei/sezon pentru echipa de handbal masculin, pentru pensionari și studenți
– 100 lei/sezon pentru echipa de handbal feminin, pentru pensionari și studenți
– Prețul biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatele Romaniei și Cupele Romaniei, în sezonul 2021-2022, de către echipele de handbal masculin și feminin ale CS Minaur Baia Mare este de 15 lei/meci
– Prețul biletelor accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Competițiile internaționale, în sezonul 2021-2022, de către echipele de handbal masculin și feminin ale CS Minaur Baia Mare este de 25 lei/meci
b) La competițiile amicale si turneele de pregătire ale echipelor de handbal masculin si feminin accesul va fi gratuit.
Persoanele cu dizabilități, elevii și persoanele vârstice peste 70 ani, vor avea accesul gratuit.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pe o perioadă de 5 ani prin încheierea unui contract de închiriere pentru spațiul în suprafață de 83,47 mp, cu destinația de sediu, situat în Baia Mare pe strada Culturii nr. 9 deținut de Inspectoratul de Stat în Construcții

10.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în baza unui contract de comodat către “Asociația 22 Decembrie 1989 Baia Mare” pe durata existenței asociației a spațiului în suprafață de 56,73 mp situat în imobilul construcție din Baia Mare, strada Andrei Mureșanu nr. 18

11.Proiect de hotărâre privind efectuarea demersurilor pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren și construcții aferente pentru realizarea obiectivului de investiții „ PRELUNGIRE STRADA PĂȘUNII” DIN MUNICIPIUL BAIA MARE

12.Proiect de hotărâre privind efectuarea demersurilor pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren și construcții aferente pentru realizarea obiectivului de investiții „ PRELUNGIRE STRADA BRAZILOR” DIN MUNICIPIUL BAIA MARE

13.Proiect de hotărâre privind efectuarea demersurilor pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren și construcții aferente pentru realizarea obiectivului de investiții „ PRELUNGIRE BULEVARDUL REPUBLICII” DIN MUNICIPIUL BAIA MARE

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață totala de 1427 mp, str. Traian Biltiu Dancus.

15.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a două terenuri, tronsone din strada VASILE LUCACIU, în suprafață de 5165 mp și 5004 mp , situate la limita dintre U.A.T. Baia Mare și U.A.T. Baia Sprie, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

16.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare cadastrală și actualizare date a imobilului teren în suprafaţă de 1018 mp și construcție administrativ-socială, situate în Baia Mare, str. Uzinei nr. 3

17.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de identificare cadastrală a unui tronson al străzii Lămâiței, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă totală de 3363 mp

18.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi constatarea proprietății Statului Român, asupra unei parcele de teren în suprafaţă de 498 mp, situata în Baia Mare, pe str. Petofi Șandor f.n.

19.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 49 mp, în vederea concesionării pentru edificarea unei extinderi a spațiului comercial situat în Baia Mare, Bd. Traian, nr. 1, aflat în proprietatea S.C. ATENA LUX S.R.L.

20.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 11 mp, aferent balcon extins la apartamentul situat în Baia Mare, str. Grănicerilor nr. 100/30, aflat în proprietatea d-nei. Ciocan Verginia Otilia

21.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 16 mp, situat în Baia Mare, Aleea Dobrogei, nr. 5

22.Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 500mp, ocupat de trei spații comerciale cu regim de înălțime Parter, situate în Baia Mare , Bd-ul Traian nr. 13, proprietatea SCM Electrometal ( fostă SCA Electrometal SA )

23.Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei Foaie Colectivă în vederea atestării apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a cotei de teren în suprafaţă de 11/768mp, ocupat de Spațiu Comercial proprietatea SCM Electrometal, situat în Baia Mare , strada Vasile Alecsandri nr. 91A

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea relocării d-nei Rezmives Natalia Aurelia din locuinţa situată în Baia-Mare str. Crisan nr. 19/2(5) în locuinţa de pe Aleea Uranus nr. 2/55

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței disponibile construită prin A.N.L. din Baia Mare str. Aleea Mărăști nr.16/33

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele situate în Baia- Mare str. Monetăriei nr. 4A /1 şi nr. 4A /2, ca efect al tacitei relocaţiuni

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în vederea închirierii în anul 2022

28.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare cadastrală și actualizare date a imobilului construcție casă de locuit și teren în suprafață totală de 828mp, situat în Baia Mare, strada Gutinului nr. 2A

29.Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiilor cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenurilor în suprafaţă de 6045mp, respectiv 3270mp, situate în zona Lacului de Acumulare Firiza

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 320/2020 prin suplimentarea cu câte un post de consilier, a celor 2 cabinete viceprimar

31.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţi ale serviciilor de deszăpezire din Municipiul Baia Mare realizate în baza acordului cadru de servicii nr. 46020/04.12.2018

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a terenurilor identificate prin CF 127510 Baia Mare, nr. cadastral 127510, CF 127512 Baia Mare, nr. cadastral 127512, CF 60588 Tăuții Măgherăuș, nr. cadastral 60588, în suprafață totală de 389354 mp, având categoria de folosință pășune, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în extravilan

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn. , inițiatori: Sc Oberhauser Invest SRL, Sc Rentas Loco SRL, SC Eco Antnic SRL, SC Revolution Plus SRL

35.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării si incheierii contractului de vanzare-cumparare a apartamentului cu o cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 23,50 mp situat in Baia Mare, str. Melodiei nr. 3/66,proprietatea Statului Roman aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare catre Petruş Mirela si Petruş Ioan Vlad, avand calitatea de chiriasi

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 108mp, teren aferent Spațiului Comercial P+M, în favoarea numitei Toma Rusandra

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării directe a unui teren, în suprafată de 9 mp, aferent extinderii la spațiul comercial, situat în Baia Mare, Str. Grănicerilor nr. 97/55, aflat în proprietatea numitei Meheș Dafina Izabela

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Institutional al Municipiului Baia Mare

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni şi lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiți la repartizarea cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare

41.Proiect de hotărâre privind atribuirea a trei autorizaţii taxi noi pentru autoturisme electrice

42.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului de distanţă maximal pentru transportul public de persoane în regim de taxi. Tariful de distanţă maximal pentru transportul public de persoane în regim de taxi în Municipiul Baia Mare crește la la nivelul de 4 lei/km.

43.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr.55/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1, lit. a) din HCL nr. 404/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului ” Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnaziala Dr. Victor Babeş, Baia Mare”, str. Victoriei, nr.132A, cod SMIS 116211

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 lit a) din HCL 343/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții: ,,Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare -Şcoala Gimnazială “Alexandru Ivasiuc” – SMIS 110404, str. Bucovinei nr. 9

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 lit a) din HCL 341/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții: ,,Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare -Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” – SMIS 110405, str. Bogdan Vodă nr. 4

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1, lit. a) din HCL nr. 362/2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T. a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățămant în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare”, cod SMIS 111226

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act aditional la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Alianța pentru Unirea Românilor pentru spațiul S4 situat în Baia Mare Bd. Republicii nr. 62

49.Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administratie ai Clubul Sportiv Minaur Baia Mare, numit prin HCL 391/13.12.2021 – un representant al mediului privat.