Pe ordinea de zi a ședinței de joi se află 29 de proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2022.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2022, a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, sesiunea I de finanțare.
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mandatarea reprezentantului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2021.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. URBIS S.A.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si a listei de investitii pentru anul 2022 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 29/2020 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.
8. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 14 (1) al contractului de mandat, Anexă la H.C.L. nr. 171/2022.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T.E. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare bloc de locuințe”, str. Melodiei nr. 2, Baia Mare, județul Maramureș.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE ARHITECTURALĂ POD STRADA INDUSTRIEI ” DIN MUNICIPIUL BAIA MARE.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 13.04.2022.
12. Proiect de hotărâre privind fundamentarea proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea trecerii din domeniul public în domeniu privat al Municipiului Baia Mare ȋn vederea casării unor mijloace fixe constȃnd în reţele de apă şi canalizare şi construcţii anexă aflate ȋn exploatarea S.C.Vital S.A.
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea a trei autorizaţii taxi pentru autoturisme electrice şi hybrid plug-in.
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.136/2022 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr.2B ap.12, către Cîmpian Radu-Petru, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1403/05.01.2015 prelungit prin Act adițional nr.6/2021.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.147/2022 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr.2B ap.22, către Găvriloaia Vasile-Claudiu, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1473/14.01.2015 prelungit prin Act adițional nr.6/2021.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 137/2022 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr.2B ap.4, către Milian Cristina-Mihaela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1477/16.01.2015 prelungit prin Act adițional nr.6/2021.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2B ap.11, către Pap Emilia-Paraschiva, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 1501/29.01.2015 prelungit prin Act adițional nr. 6/2021.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei disponibile situată în blocul de pe Aleea Uranus nr. 2/5.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării operațiunilor cadastrale de parcelare si identificare cadastrala precum și a rapoartelor de evaluare terenuri si lucrări pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Baia Mare și numiții Pop Nicoleta Livia, Pop Vasile respectiv SC Fitfor Com SRL.
20. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de petentul Giurgiu Ion împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 196/ 2021 și împotriva anexei 1, pct. 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2021.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării directe a unui teren, în suprafată de 24 mp, aferent extinderii la apartamentul situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 2.
22. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 14 mp, situat în Baia Mare, strada Motorului, nr. 1.
23. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, str. Macului, nr. 1.
24. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Privighetorii, în suprafață totală de 8.632 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
25. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a unui tronson de teren aferent străzii Dealul Crucii, în suprafață totală de 2.423 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
26. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 3 mp, aferent balcon, situat în Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 19.
27. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 16mp, ocupat de Extindere spațiu comercial, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10.
28. Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Baia Mare, Bd. Decebal nr. 5.
29. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a unui tronson din strada Valea Roșie, în suprafață de 103 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.

Mai multe detalii despre ordinea de zi: