Ordinea de zi a ședinței cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2022

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2022

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului IV 2021

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţi ale serviciilor de deszăpezire din Municipiul Baia Mare realizate în baza acordului cadru de servicii nr. 46020/04.12.2018

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială şi Centrul de Îngrijire Bătrâni din localitatea Coruia având ca obiect acordarea de servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza Muncipiului Baia Mare

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2022, conform Legii 34/1998

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 2 la H.C.L. nr. 109/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Municipal Baia Mare

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 320/2020 prin suplimentarea cu câte un post de consilier, a celor 2 cabinete viceprimar

10. Proiect de hotărâre privind scutirea la plată a impozitului pe clădiri și a taxei pe teren pentru imobilele în natură clădiri și terenuri, situate în Baia Mare, str. Colonia Topitorilor, nr.14A deținute de către Asociația Esperando

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a terenurilor identificate prin CF 127510 Baia Mare, nr. cadastral 127510, CF 127512 Baia Mare, nr. cadastral 127512, CF 60588 Tăuții Măgherăuș, nr. cadastral 60588, în suprafață totală de 389354 mp, având categoria de folosință pășune, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în extravilan

12. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 2000 mp, aferent construcției, înscris în C.F. 105859 Baia Mare, nr. cadastral 105859, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe Bd. Unirii nr. 20, în favoarea proprietarilor construcției

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Cultul Crestin Penticostal reprezentat prin Biserica Penticostala “Muntele Sionului”, a imobilului teren în suprafață totală de 960 mp, situat în Baia Mare, str. Lascăr Pană f.n.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn. , inițiatori: Sc Oberhauser Invest SRL, Sc Rentas Loco SRL, SC Eco Antnic SRL, SC Revolution Plus SRL

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele situate în Baia- Mare str. Monetăriei nr. 4A /1 şi nr. 4A /2, ca efect al tacitei relocaţiuni

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea parcelei de teren cu nr.cad.129525, în suprafaţă de 15 mp, în favoarea numiților Bancoș Monica Cristina și Crainic Ana Florica, aferent balconelor existente, executate în baza Autorizaţiei pentru executare de lucrări nr. 56 / 27.03.1992, în extinderea apartamentelor, nr. 2 și 4, precum și parcelei de teren cu nr.cad. 129526, în suprafață de 6 mp, în favoarea numiților Porumb Vasile și Băbaș Cosmin Răzvan, aferent teraselor acoperite realizate fără autorizație de construire, în extinderea apartamentelor nr.1 și 3 situate la adresa Baia Mare, strada Rozelor, nr.10.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 108mp, teren aferent Spațiului Comercial P+M, în favoarea numitei Toma Rusandra

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării directe a unui teren, în suprafată de 31 mp, aferent extinderii la apartamentul nr. 21, situat în Baia Mare, Str. Vlad Țepeș nr. 11, aflat în proprietatea numitelor Romocea Ana Doina și Gligan Dalina Cornelia

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriei şi prelungirea contractelor de închiriere prin act adiţional pentru chiriaşii din locuinţele ANL situate în Municipiul Baia Mare pe Aleea Serelor nr. 2B, Aleea Serelor nr. 2C şi Aleea Mărăşti nr.16

20. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului aferent unui tronson, în suprafață de 7823 mp, din strada VASILE LUCACIU , cuprins între Pasaj C.F.R. și limita intravilanului Municipiului Baia Mare, ieșirea spre U.A.T. Baia Sprie, tronson ce aparține domeniului public al Statului Român, DN 18, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

21. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în Municipiul Baia Mare, bulevardul Traian nr. 13 .

22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a terenului in suprafață de 16.075mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , inscris in CF 117228 Baia Mare , nr. cadastral 117228

23. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.- S.A.” a amplasamentului destinat construcţiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Proiect tip – Construire creşă mare, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”

24. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.- S.A.” a amplasamentului destinat construcţiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Proiect tip – Construire creşă mică, strada Melodiei, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”

25. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare depuse de către SC EPUROM SA, aprobarea intocmirii unui Studiu de Oportunitate si a unui Raport de Evaluare în vederea concesionării prin licitatie publică, a terenului în suprafață de 549 mp, inscris in CF 129769 Baia Mare, nr. cadastral 129769, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare.

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 76 mp, situat în Baia Mare, str. Măgura, nr. 6.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 309/2021 avand ca obiect însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 37 mp, situat în Baia Mare, str. V. Alecsandri nr. 97 ocupat partial de extinderea aferenta spatiului comercial, in suprafata de 17,5 mp, proprietatea numitului Manoliu Vasile si SC ALGARVE GREEN SRL, situat la parterul imobilului

28. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 94 mp, în vederea acordarii unui drept de superficie asupra terenului, situat în Baia Mare, Str. Minerilor nr. 16

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere spațiu comercial”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. București nr.14, iniţiator: SC Enati Prod Com SRL