Vineri, 5 noiembrie 2021, de la ora 12:00 va avea loc o ședință ordinară a Consiliului Local Baia Mare. Ședința se va desfășura în sala Europa din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Ordinea de zi:

📍 1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
📍 2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului III 2021
📍 3.Proiect de hotărâre privind intocmirea unui raport de evaluare pentru imobilul identificat sub denumirea „Sediu administrativ și anexe” situat în Baia Mare, P-ța Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN S.A-in insolventa, în vederea formulării unei oferte de achiziționare a acestui imobil
📍 4.Proiect de hotărâre privind relocarea temporară a activităţii Grădiniței cu Program Prelungit nr. 10 Baia Mare în spaţiile şcolare aparținând Liceului Teoretic „Emil Racoviță”
📍 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F. a obiectivului de investiții „Centru Social Anti-Drog”
📍 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F. a proiectului „PRELUNGIRE BULEVARDUL REPUBLICII ” DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
📍 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pe anul 2021, în conformitate cu H.C.L. nr. 208/2020, a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, sesiunea a III-a de finanțare
📍 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, ȋn vederea casării, a unei staţii de autobuz aflate ȋn administrarea S.C. URBIS S.A.

📍 9.Proiect de hotărâre privind Privind fundamentarea proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea trecerii din domeniul public în domeniu privat al Municipiului Baia Mare ȋn vederea casării a cinci centrale termice cu funcţionare pe gaz, şi a unei centrale telefonice cu 6 linii aflate ȋn exploatarea S.C. Vital S.A.,
📍 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a terenurilor identificate prin CF 127510 Baia Mare, nr. cadastral 127510, CF 127512 Baia Mare, nr. cadastral 127512, CF 60588 Tăuții Măgherăuș, nr. cadastral 60588, în suprafață totală de 389354 mp, având categoria de folosință pășune, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în extravilan
📍 11.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Cultul Crestin Penticostal reprezentat prin Biserica Penticostala “Muntele Sionului” , a imobilului teren în suprafață totală de 960 mp, situat în Baia Mare, str. Lascăr Pană f.n.
📍 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 240 mp, str. Magura
📍 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației mijlocului fix – statuia „Minerului” situat în Baia Mare strada Dr. Victor Babeș nr. 64 aflat în baza materială a Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” – aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare în vederea relocării și punerii în valoare a acestuia
📍 14.Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate si aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vanzarii prin licitatie publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 61 mp , situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 32
📍 15.Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 2000 mp, aferent construcției, înscris în C.F. 105859 Baia Mare, nr. cadastral 105859, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe Bd. Unirii nr. 20, în favoarea proprietarilor construcției
📍 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare si vânzării unor apartamente din proprietatea statului aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, către chiriaşii care le deţin în baza contractelor de închiriere
📍 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune pentru chiriaşii care deţin locuinţe din fondul locativ , în blocul de pe str. Melodiei nr. 4
📍 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune pentru chiriaşul din locuința de serviciu situată în Baia- Mare B-dul Independenţei nr. 26/42.
📍 19.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare cadastrală și actualizare date a imobilului construcție casă de locuit cu două apartamente și teren în suprafață de 290 mp, situat în Baia Mare, strada Monetăriei nr. 4A
📍 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii si incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta proprietatea Statului Roman aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare situata pe str.Monetariei nr.4A/1 catre d-na Varo Eva Gyongy avand calitatea de chiriasa
📍 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii si incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta proprietatea Statului Roman aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare situata pe str.Monetariei nr.4A/2 catre d-na Kocsis Daniela Veronica avand calitatea de chiriasa
📍 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuinței disponibilă construită prin A.N.L. din Baia Mare str. Aleea Serelor nr.2C/18
📍 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric „Casa” cod : MM-II-m-B-04466 situat în Baia Mare,str. Vasile Lucaciu nr.1, județ Maramureș, imobil alcătuit din teren in suprafata de 381 mp și construcții, apartamente 1-5, suprafață utilă totală de 465 mp și părți comune cu regim de înălțime de P+1 identificat prin CF nr. 111407 Baia Mare
📍 24.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a patru parcele de teren identificate prin CF 111593 Baia Mare, nr. cadastral 111593, in suprafata de 210mp, CF 111594 Baia Mare, nr. cadastral 111594, in suprafata de 40mp, CF 127017 Baia Mare, nr. cadastral 127017, în suprafata de 167mp, CF 128420 Baia Mare, nr. cadastral 128420, în suprafata de 83mp
📍 25.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de actualizare informații cadastrale, atribuire număr cadastral și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 1600 mp, teren aferent restaurantului MC Donald’s Baia Mare .
📍 26.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3584 mp, teren situat în Baia Mare, b-dul Unirii, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
📍 27.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 7 platforme container, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
📍 28.Proiect de hotărâre privind identificarea cu date de carte funciară, a unui tronson de stradă, acces din strada Valea Borcutului, în suprafață totală de 408 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
📍 29.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 49 mp, în vederea concesionării pentru edificarea unei extinderi a spațiului comercial situat în Baia Mare, Bd. Traian, nr. 1, aflat în proprietatea S.C. ATENA LUX S.R.L..
📍 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 290/2021 privind aprobarea implementării proiectului “Bugetare participativă la nivelul Municipiului Baia Mare”
📍 31.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului „Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
📍 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “INTRODUCERE PARCELE ÎN INTRAVILAN”, generat de terenul situat în Baia Mare, strada Miron Costin, fn., iniţiatori: Pop Vasile și Pop Sitner Marianne Delia, Crișan Mircea și Crișan Lia
📍 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Introducere teren în intravilan / parcelare și construire locuințe individuale și cuplate” generat de imobilul situat în Baia Mare,strada Vrancei FN., inițiatori: Muresan Marin, Muresan Monica Maria, Deac Vasile,Deac Anuta, Nechita Voichita
📍 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare de funcțiune din V1a în CM2a_L”, generat de imobilele situate în Baia Mare strada Traian Demetrescu, nr. 20 și nr. 22, jud. Maramureș, inițiatori: Pop Alexandru Gheorghe, Pop Emilia, Cazan Claudiu Laurentiu, Cazan Melania Elena
📍 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
📍 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
📍 37.Proiect de hotărâre privind desemnarea noului administrator provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL
📍 38.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul de ocupare a funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat