ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 29 iulie 2022

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

2. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare” domnului Czol Ernő

Se conferă post – mortem titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare” domnului Czol Ernő pentru contribuția sa la dezvoltarea culturală și spirituală a comunității băimărene.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea achiziționării de către Municipiul Baia Mare a imobilului construcție în suprafață construită desfășurată totală de 8089 mp identificat prin CF nr. 102681 Baia Mare nr. cad. 102681-C1 situat pe teren proprietatea Municipiului Baia Mare la adresa Bd. Unirii nr. 15 Inițiator-primar

Art.1 Se ia act de înștiințarea Băncii Comerciale Române S.A. cu privirea la vânzarea imobilului construcție în suprafață de 8089 mp identificat prin CF nr. 102681 Baia Mare nr. cad. 102681-C1 situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 15.
Art.2 Se aprobă inițierea demersurilor în vederea achiziționării de către Municipiului Baia Mare a imobilului construcție în suprafață de 8089 mp identificat prin CF nr. 102681 Baia Mare nr. cad. 102681-C1, amplasat pe terenul în suprafață de 4180 mp, identificat prin CF nr. 102681 Baia Mare, având nr. cad. 102681 – aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, teren concesionat pe o perioadă de 49 de ani în favoarea BCR SA situate în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 15, în vederea stabilirii în acest imobil a sediilor autorității administrației publice al Municipiului Baia Mare.
Art.3 Se aprobă întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea stabilirii necesității achiziției imobilului mai sus menționat.
Art.4 Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a imobilului construcție prin CF nr. 102681 Baia Mare nr. cad. 102681-C1 situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 15.
Art.5 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare întocmirii studiului de oportunitate și raportului de evaluare.
Art.6 (1) Se împuternicește comisia pentru închirieri şi achiziţii de imobile în favoarea Municipiului numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2021 cu negocierea prețului și a condițiilor de achiziționare a imobilului construcție mai sus menționat.
(2) Procesele-verbale ale negocierii comisiei vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare,
aferente trimestrului II 2022 Iniţiator – primar

ART. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la 30 iunie 2022, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta.
ART. 2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la 30 iunie 2022, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta.
ART. 3 Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe si interne la 30 iunie 2022, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului valorii biletelor și abonamentelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipele de fotbal, handbal feminin și handbal masculin ale CS Minaur Baia Mare Iniţiator – primar

Art. 1 Se aprobă nivelul valorii biletelor și abonamentelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipa de fotbal, pentru sezonul 2022-2023, după cum urmează:
– Abonamentul pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatul Romaniei și Cupa Romaniei, în sezonul 2022-2023, de către echipa de fotal a CS Minaur Baia Mare este de 150 lei/sezon.
– Prețul biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatul Romaniei și Cupa Romaniei, în sezonul 2022-2023, de către echipa de fotbal este de 10 lei/meci

Art. 2 Se aprobă nivelul valorii biletelor și abonamentelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipa de handbal masculin, pentru sezonul 2022-2023, după cum urmează:
– Abonamentul pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatul Romaniei și Cupa Romaniei, în sezonul 2022-2023, de către echipa de handbal masculin a CS Minaur Baia Mare este de 200 lei/sezon.
– Prețul biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatul Romaniei și Cupa Romaniei, în sezonul 2022-2023, de către echipa de handbal masculin este de 20 lei/meci.
– Prețul biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Competitia EHF European Handbal League, în sezonul 2022-2023, de către echipa de handbal masculin este de 30 lei/meci.

Art. 3 Se aprobă nivelul valorii biletelor și abonamentelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipa de handbal feminin, pentru sezonul 2022-2023, după cum urmează:
– Abonamentul pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatul Romaniei și Cupa Romaniei, în sezonul 2022-2023, de către echipa de handbal feminin a CS Minaur Baia Mare este de 200 lei/sezon.
– Prețul biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatul Romaniei și Cupa Romaniei, în sezonul 2022-2023, de către echipa de handbal feminin este de 20 lei/meci.

Art. 4 La competițiile amicale si turneele de pregătire ale echipelor de fotbal, handbal masculin si handbal feminin accesul va fi gratuit.
Art. 5 Persoanele cu dizabilități, copiii, elevii și persoanele vârstice peste 70 ani, vor avea accesul gratuit.

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii din Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local și a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin H.C.L. nr. 116/2021 și modificată prin H.C.L. nr. 293/2021

Art. 1 Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local și a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor prin înlocuirea 1 (unui) funcţionar public din cadrul Serviciului Parteneriate Civice cu 1 (un) funcţionar public din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale, Parteneriate Civice şi Comunicare.
Art. 2 Se modifică în mod corespunzător art. 1 și 2 din H.C.L. nr. 116/2021

8.Proiect de hotărâre privind modificarea art. nr. 1 din H.C.L. nr. 115/2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local

Art. I Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 115/2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, care va avea următorul cuprins:
”Art. 1 Se aprobă Comisia de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în următoarea componență:
• Pop Mariana – consilier local;
• Pinter Zsolt-Istvan – consilier local;
• Pop Leontin – consilier local;
• 1 (un) funcţionar public din cadrul Direcției Relaţii Internaţionale, Parteneriate Civice şi Comunicare;
• 5 (cinci) specialiști în domeniu, cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale, desemnați de Primarul Municipiului Baia Mare;
• 2 (doi) funcţionari publici din cadrul Serviciului Parteneriate Civice, fără drept de vot, în vederea asigurării lucrărilor de secretariat.”

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului” – pentru acordarea unor subvenții de la bugetul local, asociațiilor , fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii 34/ 1998 şi a nivelului mediu lunar al subventiei

Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru acordarea unor subvenții de la bugetul local, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii 34/ 1998 cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 (1) Se aprobă nivelul mediu lunar al subventiei care se acordă de la bugetul local în baza Legii 34/1998, pentru o persoana asistată astfel:
– 1.000 lei/persoană pentru serviciile sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte;
– 600 lei/persoană, pentru serviciile sociale fără cazare, precum și pentru adăposturile de noapte;
(2)În cazul serviciilor sociale acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor, întocmit potrivit prevederilor art. 46 lit. d) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul mediu lunar al subvenţiei prevăzut la art. 2, nu se cumulează.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 15.06.2022

Art. 1 Se aprobã repartiţiile locuinţelor sociale disponibile, analizate şi propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 15.06.2022, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 Se împuterniceşte conducătorul Direcţiei de Asistenţă Socială cu semnarea şi monitorizarea contractelor de închiriere.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei disponibile situată în blocul de pe Bdul Traian nr. 19A/33

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia „Salvaţi animalele” având ca obiect prestarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de asociere între Municipiul Baia Mare, pe de o parte, şi Asociaţia „Salvaţi animalele” , având ca obiect prestarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să semneze, în numele Municipiului Baia Mare, acordul de asociere având ca obiect prestarea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se desemnează domnul viceprimar Pap Zsolt ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Comisia de supraveghere a asocierii.
Art. 4 Se împuterniceşte Serviciului Corp Control- prin intermediul Compartimentului Poliţia Animalelor să înregistreze în evidenţele proprii acordul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi să urmărească executarea acordului pe perioada de valabilitate.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Poliţia Locală, Serviciului Corp Control- prin intermediul Compartimentului Poliţia Animalelor, care va întocmi Protocolul.
Art. 6. Prevederile Hotărârii de Consiliu Local Nr. 63/2015 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia „Salvaţi animalele”, se abrogă începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

13.Proiect de hotărâre având ca obiect predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect pilot – Construire „Sală de sport școlară, Școala Gimnazială nr.18, Aleea Filaturii, nr. 2, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.- S.A.”, pe bază de protocol, a terenului situat în Aleea Filaturii nr. 2, municipiul Baia Mare, județul Maramureș, aflat în proprietatea municipiului Baia Mare, domeniul public, în suprafață de 2500 mp, conform PAD , anexă la HCL, din totalul de 8367 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 119081, număr topo 119081, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.- S.A.” a obiectivului de investiţii: Proiect pilot – Construire „Sală de sport școlară, Școala Gimnazială nr.18, Aleea Filaturii, nr. 2, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”.
Art. 2. (1) Amplasamentul prevăzut la art.1 se predă viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea UAT Municipiul Baia Mare, CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a UAT Municipiul Baia Mare, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, UAT Municipiul Baia Mare a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale „CNI” – SA.
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Baia Mare, județul Maramureș a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc).
Art.4. Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Baia Mare se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
Art.5. Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Baia Mare se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe o perioadă de minim 15 ani.
Art.6. La data intrării în vigoarea a prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr.285 din 30.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Sală de sport școlară, Școala Gimnazială nr.18, Aleea Filaturii, nr. 2, municipiul Baia Mare, județul Maramureș și HCL nr.119 din 30 martie 2022 privind modificarea art.1 din HCL nr.285 din 30.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.,a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Sală de sport școlară, Școala Gimnazială nr.18, Aleea Filaturii, nr. 2, municipiul Baia Mare, județul Maramureș.

14. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile a petentului Albert Allen, formulată prin avocat Ciprian Ardelean, referitor la revocarea HCL 544/2017 pentru aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Zonă de Locuinţe Unifamiliale”, generat de imobilul situat pe str. Horea nr. FN

Art.1 Se aprobă respingerea plângerii prealabile a petentului Albert Allen, formulată prin avocat Ciprian Ardelean, referitor la revocarea HCL 544/2017 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de Locuinţe Unifamiliale”, generat de imobilul situat pe str. Horea nr. FN, având în vedere următoarele:
• Prevederile Legii 52/2003 au fost respectate privind procedura de consultare a populaţiei prin publicarea anunţului de transparenţă decizională, publicare ce s-a facut pe site-ul instituţiei la data de 3.11.2017, conform anexa 1, și în presa locală la data de 4.11.2017, conform anexa 2;

• Conform cărţilor funciare nr. 104608 (anexa 3) și 104611 (anexa 4), dl Albert Allen, petentul este proprietar și respectiv coproprietar din 23.08.2018, deci ulterior elaborării și aprobării PUZ-ului la care face referire. Petentul nu a fost vecin direct, drept urmare nu avea cum să fie notificat direct, dar nici ca persoană interesată. Iar la momentul dezbaterii documentaţiei de urbanism nu a depus observaţii;

• Calea de acces la care face referire, identificată cu carte funciară nr. 104611 (anexa 4), unde este coproprietar din 23.08.2018, nu a făcut obiectul reglementărilor din PUZ.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 26/2018 privind stabilirea redevenţelor datorate pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la parterul blocurilor de locuinţe, balcoane şi pentru alte construcţii de acelaşi tip

Art.1. Se modifică Art. 2 al H.C.L. nr.26/2018 și care va avea următorul cuprins:
„Art.2.Pentru terenul aferent unei extinderi, situată la parterul blocurilor de locuinţe transformat în spaţiu cu altă destinaţie, sau a unei alte construcţii, realizate cu depăşirea suprafeţei concesionate sau fără Autorizaţie de Construire, pentru care, în vederea punerii în legalitate, s-a aprobat concesionarea, se va achita minim 3 ani, de la data contractului, de 5 ori redevenţa stabilită la art.1 din HCL 26/2018, indexată anual cu indicele inflaţiei când acesta este pozitiv. După cei 3 ani, pentru perioada rămasă din contract, la cerere, cu condiţia să fi obţinut Autorizaţia de Construire pentru punerea în legalitate a construcţiei și întabularea construcției, în baza unui act adiţional la contractul iniţial se va achita redevenţa stabilită la art.1 din HCL 26/2018, indexată anual cu indicele inflaţiei când acesta este pozitiv. Până la îndeplinirea condiției intrării în legalitate cu constructia și întăbularea acesteia, plata redevenței majorate de 5 ori se va plăti în continuare până la expirarea contractului.
Art.II. Se modifică Art.4 al H.C.L. nr.26/2018 și care va avea următorul cuprins:
„Art.4. Pentru terenul aferent unui balcon realizat cu depăşirea suprafeţei concesionate sau fără Autorizaţie de Construire, pentru care, în vederea punerii în legalitate, s-a aprobat concesionarea, se va achita minim 3 ani, de la data contractului, de 5 ori redevenţa stabilită la la art.3 din HCL 26/2018 indexată anual cu indicele inflaţiei când acesta este pozitiv. După cei 3 ani, pentru perioada rămasă din contract, la cerere, cu condiţia să fi obţinut Autorizaţia de Construire pentru punerea în legalitate a construcţiei și întabularea construcției, în baza unui act adiţional la contractul iniţial se va achita redevenţa stabilită la art.3 din HCL 26/2018, indexată anual cu indicele inflaţiei când acesta este pozitiv. Până la îndeplinirea condiției intrării în legalitate cu constructia și întăbularea acesteia, plata redevenței majorate de 5 ori se va plăti în continuare până la expirarea contractului.,,
Art.III. La Art.5 al HCL 26/2018 după primul aliniat se introduce alin.(2) care va avea următorul cuprins:
”(2) Prevederile art.2 și art.4 se vor aplica pentru toate tipurile de contracte (închiriere, concesiune sau superficie) pentru terenuri aparţinând Municipiului Baia Mare sau în administrarea legală a consiliului local, ocupate de construcţii similare realizate ca extinderi sau individuale, construcții pentru care prin certificate de urbanism sau alte documente legale s-a aprobat punerea în legalitate.”
Art.IV. La Art.6 al HCL 26/2018 după primul aliniat se introduc alte două aliniate care vor avea următorul cuprins:
” (1) Pentru toate contractele de închiriere, concesiune, superficie încheiate de Municipiul Baia Mare care au ca obiect terenuri apartinând Municipiului Baia Mare sau care sunt în administrarea legală a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare sumele anuale datorate se vor plăti trimestrial pâna la data de 30 a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Pentru toate contractele de închiriere, concesiune, superficie încheiate de Municipiul Baia Mare care au ca obiect terenuri apartinând Municipiului Baia Mare sau care sunt în administrarea legală a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,02 %pentru persoane fizice, respectiv 0,04 % pentru persoane juridice, pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată, penalizare ce se va aplica din ziua următoare celei în care obligația devenea scadentă.”
Art.V. Celelalte prevederi ale HCL 26/2018 rămân neschimbate.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Asistență Socială a imobilului construcție în suprafață construită desfășurată de 1968 mp și terenul aferent, situate pe str. Hortensiei F.N, înscrise în C.F. nr. 121320 Baia Mare în vederea realizării „Centrului pentru Persoane cu Dezabilități”

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilului construcție situat pe str. Hortensiei F.N, înscris în C.F. nr. 121320 Baia Mare, nr. cad. 121320-C1.
Art.2 Se aprobă darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a imobilului construcție în suprafață construită desfășurată de 1968 mp, situat pe str. Hortensiei F.N, înscris în C.F. nr. 121320 – C1 Baia Mare, având o valoare de inventar 678.013 lei și a terenului aferent acestei construcții înscris în CF 121320 nr. cad. 121320 în suprafață de 1689 mp, având o valoare de inventar de 386.382,53 în vederea realizării „Centrului pentru Persoane cu Dezabilități”.
Art.3 Predarea primirea imobilelor mai sus menționate, se va face prin protocol încheiat între Municipiului Baia Mare și Direcția de Asistență Socială, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art.4 (1) Darea în administrare se face în scopul utilizării imobilelor pentru destinația de centru pentru persoanele cu dizabilități și alte funcțiuni cu caracter social și administrativ ale Direcției de Asistență Socială Baia Mare.
(2)Titularul dreptului de administrare va exercita drepturile și obligațiile stabilite prin art. 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, cu semnarea protocolului de predare primire a imobilului identificat la Art. 1.
Art.6 Inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Baia Mare se va completa cu bunul identificat la art.1 al prezentei hotărâri.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială și trecerii din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul privat al Municipiului Baia Mare în vederea demolării, a construcției aparținând Municipiului Baia Mare identificată cadastral cu nr.125045-C1, conform CF 125045 Baia Mare în suprafață de 286 mp construita la sol, situată pe str. Valea Roșie nr. 26, Baia Mare

Art.1 Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra construcției identificată cadastral cu nr.125045-C1, conform CF 125045 Baia Mare în suprafață de 286 mp construita la sol , situată pe str. Valea Roșie nr. 26, Baia Mare.
Art.2. Predarea-primirea construcției prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se va face prin protocol încheiat între Direcția de Asistență Socială și Municipiul Baia Mare în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art.3 Se împuternicește primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea protocolului de predare-primire a construcției identificată la art.1 al prezentei hotărâri.
Art.4 Se ia act de cele stabilite în Raportul de Expertiză Tehnică a imobilului de pe strada Valea Rosie nr.26 ,Baia Mare nr.0023-05.05.2022, întocmit de către expert tehnic P.F.A ing.ZAHARIA CS GELU-MUGUREL.

Art.5 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a construcției identificată cadastral cu nr.125045-C1, conform CF 125045 în suprafață de 286 mp construita la sol, situată pe str. Valea Roșie nr. 26, Baia Mare, în vederea demolării, în condițiile legii.

Art.6 Se aprobă actualizarea datelor de evidență financiar-contabilă și de carte funciară cu privire la construcția menționată la art.5 al prezentei hotărâri.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1.600 mp, situat în Baia Mare pe b-dul.Unirii nr.8A, aferent restaurantului Mc Donalds – Mc Drive,în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL

Art.1 Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul în suprafaţă de 1.600 mp, identificat prin CF 131323, nr.cadastral 131323, situat în Baia Mare , b-dul.Unirii nr.8A, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL, pentru exploatarea, mentinerea, reabilitarea , extinderea şi modernizarea construcţiilor, cu respectarea regulamentului de Urbanism, în baza unei Autorizaţii de Construire.
Art.2 (1) Dreptul de superficie se constituie pe o durata de 15 ani calculată de la data incheierii contractului de superficie.
(2) La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi prelungit cu acordul părților.
Art.3 (1) Se aprobă preţul pentru superficia terenului situat în Baia Mare, b-dul. Unirii nr.8A, care va fi format dintr-o sumă fixă la valoarea de ¬¬¬¬¬¬¬96 lei/mp/an, pentru suprafata ocupata de constructia restaurant, nr. Cadastral 131323-C1, suprafata construita la sol 343 mp, reprezentând suma de 32.928 lei/an (respectiv 2.744 lei/luna) la data încheierii contractului, sumă care se va indexa anual cu indicele preturilor de consum total, dacă este pozitiv şi o suma variabila, respectiv cota de 1,75% din vânzările nete lunare ale restaurantului Mc Donalds – Mc Drive, dar nu mai puţin de 17.000 lei/lună.
(2)Plata sumei reprezentând suma fixa și suma variabilă se va efectua lunar, până la data de 25 a lunii, pentru luna precedentă. Întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,04 %,pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată.
(3) Întârzierile la plată de 4 luni consecutive duc la încetarea contractului de superficie.
Art. 4 Se aproba modelul cadru al contractului de superficie cu clauzele minime obligatorii, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.5 (1) Beneficiarul, se va prezenta în termen de maximum 90 zile de la data prezentei hotarari, pentru încheierea și semnarea contractului de superficie. După acest termen hotărârea îşi pierde valabilitatea şi contractul nu mai poate fi încheiat.Locul incheierii contractului de superficie in forma autentica va fi Baia Mare, la un notar public agreat de superficiar, data va fi adusă la cunostința reprezentanților superficiarului cu cel puțin 10 zile anterior încheierii contractului autentificat. Costurile notariale vor fi suportate de către superficiar.
(2)La data incheierii contractului de superficie inceteaza contractul de asociere.
(3) In contractul de superficie se va specifica ca partile sunt de acord cu incetarea asocierii si radierea din CF a acestui contract, urmand ca contractul de superficie sa se inscrie in CF si sa produca efecte de la data incheierii lui.
Art.6 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractului de superficie.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 94 mp, situat în Baia Mare pe str.Minerilor nr.16, aferent unui spațiu de depozitare pentru aparatură şi materiale medicale, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, LASZLO ANDREI VILHELM

Art.1 Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul în suprafaţă de 94 mp identificat prin CF 131421,nr.cadastral 131421, situat în Baia Mare pe str.Minerilor nr.16, în favoarea proprietarului construcției, spaţiu de depozitare pentru aparatură şi materiale medicale, edificată pe acesta, LASZLO ANDREI VILHEM .
Art.2 (1) Dreptul de superficie se constituie pe o durată de 2 ani,termen în care titularul dreptului de superficie are obligaţia întabulării construcţiei.
(2) La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi prelungit cu acordul părților,dacă a fost întabulată construcţia
(3) Dreptul de superficie asupra terenului se transmite numai odată cu înstrăinarea dreptului de proprietate asupra construcției.
Art.3 Se aprobă preţul pentru superficia terenului situat în Baia Mare, pe str.Minerilor nr.16, la valoarea de ¬¬¬¬¬¬¬30 lei/mp/an, conform HCL 393/2021,Anexa 1,pct.9 ” Utilizarea terenurilor de stat sau ale Municipiului aferente cladirilor/spaţiilor realizate anterior anului 1990 ( altele decat locuinţe) asupra carora proprietarul nu deţine titlu ” , sumă care se va indexa anual cu indicele inflaţiei dacă este pozitiv
Art.4 Sumele anuale se vor plăti trimestrial pâna data de 30 din ultima lună a trimestrului.Întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,02 %,pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată.
Art.5 Se aprobă inserarea în contractul de superficie a clauzei potrivit căreia în cazul în care proprietarul construcţiei,titular al dreptului de superficie, nu realizează întabularea construcţiei actuale în termen de 2 ani de la data încheierii actului autentic de superficie,contractul încetează de drept.
Art.6 Beneficiarul, se va prezenta în termen de maximum 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei pentru încheierea contractului.După acest termen contractul nu mai poate fi încheiat şi dreptul de utilizare a terenului încetează, construcţia urmând a fi desfiinţată pe cale administrativă.
Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractului de superficie în formă autentică.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și întocmirea unui Raport de Evaluare, pentru terenul în suprafață de 279mp, situat în Baia Mare ,Bd. București nr. 27A , proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Art. 1. Se însușește Studiul de oportunitate – Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru terenul în suprafaţă de 279mp, înscris în CF 117743 Baia Mare, nr. cadastral 117743, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe Bd. București nr. 27A, în favoarea SC Duo Senti SRL.
Art. 2. Se aprobă întocmirea unui Raport de Evaluare pentru terenul situat în Baia Mare, situat pe Bd. București nr. 27A, în suprafaţă de 279mp, înscris în CF 117743 Baia Mare, nr. cadastral 117743.
Art. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local a contravalorii Raportului de evaluare pentru terenul care face obiectul vânzării și va fi recuperată de la SC Duo Senti SRL, în cazul în care se aprobă vânzarea.

21.Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii, prin hotărâre a Guvernului, din domeniul privat al statului român în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului construcție administrativ social-culturala și teren în suprafață de 417 mp, situat în Baia Mare, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 4, înscris în CF 130630 Baia Mare, nr. cadastral 130630 și nr. cadastral 130630-C1, precum și solicitarea trecerii, prin hotărâre a Guvernului, din domeniul privat al statului roman în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului construcție administrativ social-culturala și teren în suprafață de 441 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 23, înscris în CF 130626 Baia Mare, nr. cadastral 130626 și nr. cadastral 130626-C1

Art.1 Se solicită trecerea, prin hotărâre a Guvernului, din domeniul privat al statului român în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului construcție administrativ social-culturală și teren în suprafață de 417 mp, situat în Baia Mare, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 4, înscris în CF 130630 Baia Mare, nr. cadastral 130630 și nr. cadastral 130630-C1, cu o valoare de inventar de 215800 lei, înscris în inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului (P 4000) cu număr de inventar INVPPS-29711325-2019.
Art.2 Se solicită trecerea , prin hotărâre a Guvernului , din domeniul privat al statului român în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului construcție administrativ social-culturală și teren în suprafață de 441 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 23, înscris in CF 130626 Baia Mare, nr. cadastral 130626 și nr. cadastral 130626-C1, cu o valoare de inventar de 226720 lei, înscris în inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului (P 4000) cu număr de inventar INVPPS-29711337-2019.
Art.3 Se aprobă cuprinderea pe lista de investiții a preluării imobilului construcție administrativ social-culturală și teren în suprafață de 417 mp, situat în Baia Mare, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 4, înscris în CF 130630 Baia Mare, nr. cadastral 130630 și nr. cadastral 130630-C1, precum și cuprinderea pe lista de investiții a preluării imobilului construcție administrativ social-culturală și teren în suprafată de 441 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 23, inscris în CF 130626 Baia Mare, nr. cadastral 130626 și nr. cadastral 130626-C1, în vederea asigurării sumelor necesare plății contravalorii bunurilor descrise mai sus aferentă valorii de inventar actualizate.

22.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafață de 90mp, identificat prin CF 132043 Baia Mare, nr. cadastral 132043 ,teren situat pe strada Gh. Marinescu

Art.1 Se aprobă incetarea funcțiunii de platforma deșeuri menajere a parcelei in suprafață de 90mp, identificată prin CF 132043, nr. cadastral 132043, situată pe strada Gh. Marinescu.

Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a parcelei de teren în suprafață de 90mp, identificată prin CF 132043, nr. cadastral 132043.
Art.3 Inventarul domeniului privat al Municipiului Baia Mare aprobat prin HCL nr. 295/2021 modificată, se va completa cu terenul identificat la articolul 1 al prezentei.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Statului Român în administrarea A.N. Apele Române, a terenului în suprafață de 94mp, situat în Baia Mare ,strada Victoriei

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Statului Român, a terenului în suprafață de 94mp, situat în Baia Mare ,strada Victoriei, identificat prin CF 131805 Baia Mare, nr. cadastral 131805, bun imobil proprietate publică a Statului Român, în temeiul articolului 3 din Legea 107/1996, înregistrat cu numărul MFP 101328 – Bazin hidrografic Someș cu toții afluenții de ordin I-VI, cuprins în Anexa nr. 12 la HG nr. 1705/2006, în administrarea Agenție Națională Apele Române.
Art.2 Se aprobă depunerea la O.C.P.I. a prezentei hotărâri pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică a Statului Român, asupra terenului înscris în CF 131805, nr. cadastral 131805, în suprafață de 94mp, bun imobil înregistrat cu numărul MFP 101328 – Bazin hidrografic Someș cu toți afluenții de ordin I-VI, cuprins în Anexa nr. 12 la HG nr. 1705/2006, în administrarea Agenție Națională Apele Române.
Art.3 Se modifică în mod corespunzător Anexa nr. 1 la HCL nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu modificările ulterioare, cu imobilul identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

24.Proiect de hotărâre privind identificarea imobilului în natură construcție cu denumirea „ POD STRADA INDUSTRIEI ’’ proprietatea Municipiului Baia Mare – domeniu public, situat în intravilanul Municipiul Baia Mare, strada Industriei și teren aferent în suprafaţă de 681 mp din albia minoră a cursului de apă a Râul Săsar, proprietatea Statului Român

Art.1 Se însușește documentaţia cadastrală – Plan de amplasament şi delimitare – cuprinsă în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect actualizarea informațiilor cadastrale a imobilului în natură construcție cu denumirea „ POD STRADA INDUSTRIEI ’’ proprietatea Municipiului Baia Mare – domeniu public, având destinația construcții industriale și edilitare, construcție situată în intravilanul Municipiul Baia Mare, strada Industriei și teren intravilan aferent în suprafaţă de 681 mp din albia minoră a cursului de apă a Râul Săsar, proprietatea publică a Statului Român, prin administrator Administrația Națională “ Apele Române ” – Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa, cu categoria de folosință terenuri cu ape curgătoare.
Art.2 Se identifică imobilul în natură construcție cu denumirea „ POD STRADA INDUSTRIEI ’’ proprietatea Municipiului Baia Mare – domeniu public având destinația construcții industriale și edilitare, , construcție situată în intravilanul Municipiul Baia Mare, strada Industriei, cuprinsă în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, înscrisă la poziţia nr. 13 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, conform Planului de amplasament şi delimitare – Anexa nr.1 la prezenta hotărâre și teren intravilan aferent în suprafaţă de 681 mp din albia minoră a cursului de apă a Râului Săsar, proprietatea publică a Statului Român, prin administrator Administrația Națională “ Apele Române ” – Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa , cu categoria de folosință terenuri cu ape curgătoare.
Art.3 Se aprobă depunerea documentației cadastrale la OCPI Maramureș în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcției „ POD STRADA INDUSTRIEI ’’ descrisă la Art. 2, în favoarea Municipiului Baia Mare – domeniu public, și a dreptului de proprietate asupra terenului în favoarea Statului Român – domeniu public, prin administrator Administrația Națională “ Apele Române ” – Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa .
Art.4 Se modifică corespunzător Anexa nr. 1 la HCL nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.

25.Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 3270 mp, situat în zona Lacului de Acumulare Firiza

Art.1 Se însuşeşte documentaţia cadastrală – Plan de amplasament şi delimitare, Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 3270mp, inscris in CF 117133 Baia Mare , nr. Topo 1417/5/1/2 ,în suprafață de 2256mp, fără date de CF , în suprafață de 1014mp, după cum urmează:
CF 117133 Baia Mare , nr. Topo 1417/5/1/2, in suprafață de 2256mp
fără date de CF , în suprafață de 1014mp
Art.2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare în temeiul art.36 alin.1 din Legea 18/1991 republicata, a terenului în suprafaţă totală de 3270mp, identificat prin CF 117133 Baia Mare , nr. Topo 1417/5/1/2, in suprafață de 2256mp, fără date de CF , în suprafață de 1014mp, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.
Art.3 Inventarul domeniului privat al Municipiului Baia Mare aprobat prin HCL nr.295/2021 modificată, se va completa cu terenul identificat la articolul 1 al prezentei.

26.Proiect de hotărâre privind prelungirea locaţiunii prin încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 200.800 mp aferent perimetrului de exploatare cariera Tăul Roșu, în favoarea SC ROMCIM SA

Art.1 Se aprobă prelungirea locaţiunii prin încheierea unui nou contract de închiriere,pentru terenul, aferent perimetrului de exploatare cariera Tăul Roșu, în suprafaţă totală de 200.800 mp identificat prin CF 193-Ferneziu,nr.topo 1267/1–3.300 mp,nr.topo 1267/2-3.527 mp și nr.topo 1269/1- 193.973 mp,în favoarea SC ROMCIM SA.
Art.2 Se aprobă durata închirierii pe o perioadă 20 ani, de la data intrării în vigoare a Licenței de concesionare pentru exploatare nr.3137/04.03.2002 aprobata prin Ordinul Președintelui A.N.R.M nr.. 48/11.03.2002, publicat in Monitorul Oficial nr. 277/22.03.2022, partea I, pana la data de 22.03.2042.
Art.3 Se aprobă chiria la nivelul de 1.000.000 lei/an, sumă ce se va indexa anual cu indicele preturilor de consum (IPC) total anual comunicat de INS dacă acesta va fi pozitiv, cu plata trimestriala in tranșe egale, pentru intarzieri la plata se vor aplica penalitati de 0,04%/zi de intarziere din suma datorata, urmand ca în cazul unor intarzieri de plata mai mari de 3 luni calendaristice sa se procedeze la rezilerea contractului.
Art.4 Pentru primii 5 ani din contract se va plăti in avans suma de 5.000.000 lei până la sfârșitul lunii august 2022, chiria pentru aceasta perioada va fi indexata conform art.3 diferența urmand a fi achitata pana la sfărsitul lunii iunie a anului pentru care se datoreaza diferența de indexare.
Art.5 Chiriașul SC ROMCIM SA va avea următoarele obligții în exercitarea dreptului de închiriere
– Să spele carosabilul şi trotuarele străzii Limpedea utilizata pentru transportul materialelor din carieră, până la intersecţia cu strada Barajului, zilnic în perioada mai- septembrie și săptămânal în restul anului,
– Să cântărească cu echipament avizat metrologic fiecare mașină încărcată cu materiale de carieră aterior iesirii din perimetrul cariereri și să elibereze conducătorului auto un bon de cântar dacă se încadreaza în limitele restricțiilor de tonaj pentru circulația pe strazile municipiului, stabilite de administratorul drumului la momentul respectiv, în caz contrar sa nu permita iesirea acestuia din perimetrul carierei,
– Să nu livreze materiale de carieră și să nu permită ieșirea vehiculelor încărcate cu astfel de materiale în intervalul orar 20.00-07.00.
Art.6 Se aproba modelul cadru al contractului de inchiriere cu clauzele minime obligatorii ,conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 163, iniţiator: S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 163, identificat prin Cartea funciară nr. 124500 Baia Mare, nr. cadastral 13690, 13690-C1, 13690-C2, 13690-C3, 13690-C4, 13690-C5, proiect nr. 05-05/2021, elaborator: S.C. STUDIO AXIA S.R.L., urbanist cu drept de semnătură: arh. urb. Laura Bojescu, iniţiator: S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S., în conformitate cu anexele 1, 2 și 3, părţi componente ale documentaţiei de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Şef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.
Art.2 Se aprobă Raportul de informarea şi consultarea publicului.
Art.3 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art.4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.
Art.5 Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Arhitectul Şef – prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal REGLEMENTARE ZONA PENTRU REALIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, DEPOZITARE, SERVICII, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bd. București, F.N., iniţiatori: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. și SC ESEDRA SRL

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru REGLEMENTARE ZONA PENTRU REALIZARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, DEPOZITARE, SERVICII, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bd. București, F.N.,, identificat prin CF nr. 124512 și 124641 Baia Mare, nr. cad. 124512 și 124641, proiect nr. 02-7467 din 2018 elaborat de proiectant: S.C. SIGMA PROIECT S.R.L., Urbanist cu drept de semnătură: arh. urb. GUNTHNER Tiberiu, c. arh. urb. KELEMEN Gheorghe, iniţiatori S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. și SC ESEDRA SRL, în conformitate cu anexele 1, 2 și 3, părţi componente ale documentaţiei de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Şef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.
Art.2 Se aprobă Raportul de informarea şi consultarea publicului.
Art.3 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art.4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.
Art.5 Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Arhitectul Şef – prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune şi încheierea unui nou act adiţional prin acordul părţilor pentru spațiul cu suprafața utilă de 76,24 mp ,din Piața Libertății nr.15 – clădirea M 3,Baia Mare în favoarea Uniunii Salvaţi Romania- Filiala Judeţeană Maramureş

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de locaţiune şi încheierea unui nou act adiţional prin acordul părţilor la contractul de închiriere pentru spațiul cu suprafața utilă de 76,24 mp ,din Piața Libertății nr.15 – clădirea M 3,Baia Mare în favoarea Uniunii Salvaţi Romania- Filiala Judeteană Maramureş.
Art. 2. Termenul de închiriere va fi de 12 luni de la 01.07.2022 până la 01.07.2023 cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.
Art.3.Valoarea chiriei va fi de 1,011 lei/mp/lună,care se va indexa anual cu indicele inflaţiei comunicat de I.N.S. iar intarzierile de la plata chiriei se vor penaliza cu 0,04% /zi întarziere la suma datorată.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul şi Direcția Patrimoniu-Serviciul Contracte Imobiliare.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune şi încheierea unui nou act aditional prin acordul partilor pentru spațiul cu suprafața utilă de 48,20 mp , aferent birourilor P1 si P4 ,din Piața Libertății nr.15 – clădirea M 3,Baia Mare în favoarea Partidului Mișcarea Populară – Organizaţia Judeţeană Maramureş

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de locaţiune şi încheierea unui nou act adiţional prin acordul părţilor pentru spațiul cu suprafața utilă de 48,20 mp aferent birourilor P1 si P4 din Piața Libertății nr.15 – clădirea M 3,Baia Mare în favoarea Partidului Mișcarea Populară – Organizaţia Judeţeană Maramureş.
Art. 2. Perioada de închiriere va fi de 12 luni de la 01.07.2022 până la 01.07.2023 cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art.3. Valoarea chiriei va fi de 1,18 lei/mp/lună,care se va indexa anual cu indicele inflaţiei comunicat de I.N.S. iar întârzierile de la plata chiriei se vor penaliza cu 0,04% /zi întarziere la suma datorată.

Art.4. Se abrogă H.C.L. nr.263/2018 privind aprobarea suplimentarii spaţiului detinut de către Partidul Mişcarea Populară -Filiala Maramureş in Piata Libertaţii nr.15 -parter, cu suprafaţa de 68,60 mp în care a fost sediul Fundaţiei Baia Mare 2021.

31.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 24 mp, înscris în C.F. 116706 Baia Mare, nr. cadastral 116706, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. George Coșbuc, nr. 2, în favoarea domnului Dărăbuș Ștefan Vasile

Art.1 Se ia act de Raportul de Evaluare nr. 8/09.06.2022, întocmit de PFA Pantiș Marius Mircea, pentru terenul în suprafață de 24 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 2, teren aferent extindere apartament, înscris în C.F. 116706 Baia Mare, nr. cadastral 116706, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin care se stabilește valoarea de piață de 174 Euro/mp echivalentul a 860,50 lei/mp la cursul de schimb valutar din 09.06.2022, respectiv 4,9454 lei/euro.
Art.2 Se aprobă vânzarea directă, a terenului în suprafaţă de 24 mp, înscris în C.F. 116706 Baia Mare, nr. cadastral 116706, teren aferent extindere apartament, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 2, în favoarea domnului Dărăbuș Ștefan Vasile.
Art.3 Se aprobă preţul de vânzare a terenului la suma de 174 Euro/mp plus TVA reprezentând 4.176 Euro plus TVA.
Art.4 1.) Plata preţului se va face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri beneficiarului, în lei la cursul oficial al BNR din ziua anterioară plăţii, actul autentic de vânzare cumpărare se va încheia în termen de 30 de zile de la data efectuării plății.
2.) În cazul nerespectării obligației de plată a prețului în termenul prevăzul la alin. 1, prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea.
Art.5 Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică și contravaloarea raportului de evaluare vor fi suportate de către domnul Dărăbuș Ștefan Vasile.
Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, cu semnarea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică.

32.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 335mp, situat în Baia Mare , strada Gheorghe Bilașcu nr. 22

Art.1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare în temeiul articolului 36 alin. 1 din Legea 18/1991, a terenului în suprafaţă de 335mp, identificat prin CF 103748 Baia Mare, nr. cadastral 8712, fiind înscris la poziția 8791 din Anexa la HCL nr. 295/2021 modificată și completată.
Art.2 Inventarul domeniului privat al Municipiului Baia Mare aprobat prin HCL nr. 295/2021 modificat, se va completa cu terenul identificat la articolul 1 al prezentei.
Art.3 Se aprobă depunerea la OCPI a prezentei hotărâri pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Baia Mare asupra terenului identificat la articolulu 1 al prezentei.
Art.4 Construcția platformă tehnologică înscrisă în CF 103748 Baia Mare , nr. cadastral 8712, sub A1.1, se identifică ca făcând parte din domeniul privat al Municipiului Baia Mare ca urmare a preluării de la SC Energoterm SA, conform HCL nr. 170/2009, articolul 5.

33. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 425mp, situat în Baia Mare , strada Gheorghe Bilașcu nr. 22

Art.1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare în temeiul articolului art. 36 alin. 1 din Legea 18/1991, a terenului în suprafaţă de 425mp, identificat prin CF 103746 Baia Mare, nr. cadastral 103746, fiind înscris la poziția 8791 din Anexa la HCL nr. 295/2021 modificată și completată.
Art.2 Inventarul domeniului privat al Municipiului Baia Mare aprobat prin HCL nr. 295/2021 modificat, se va completa cu terenul identificat la articolul 1 al prezentei.
Art.3 Se aprobă depunerea la OCPI a prezentei hotărâri pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Baia Mare asupra terenului identificat la articolul 1 al prezentei.
Art.4 Construcția Centrala Termică nr. 12 înscrisă în CF 103746 Baia Mare , nr. cadastral 103746, sub A1.1, se identifică ca făcând parte din domeniul privat al Municipiului Baia Mare ca urmare a preluării de la SC Energoterm SA, conform HCL nr. 170/2009, articolul 5.

34.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în Baia Mare, strada Pășunii, nr. 2.

Art.1 Se însuşeşte documentaţia cadastrală – Plan de amplasament şi delimitare, Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat în Baia Mare, strada Pășunii, nr. 2, identificat prin C.F. 2800 Baia Mare, nr. topo 2813/777, cu suprafața totală de 17 Ha 1138 mp, după cum urmează :
– nr. topo 2813/778 în suprafață de 12 mp
– nr. topo 2813/779 în suprafață de 17 Ha 1126 mp

Art.2 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12 mp, identificat prin C.F. 2800 Baia Mare, nr. topo 2813/778, situat în Baia Mare, strada Pășunii, nr. 2.
Art.3 Inventarul bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Baia Mare, aprobat prin HCL 295/2021, modificată, se va completa cu terenul identificat la art.1 al prezentei hotărâri.

35.Proiect de hotărâre privind insusirea si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 170 mp, situat în Baia Mare, str. Gh. Bilascu aferent Halei Agroalimentare

Art.1 Se însuşeşte documentaţia cadastrală –Plan de amplasament şi delimitare, Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat în Baia Mare, str. Gh. Bilascu, provenit din CF 102350 Baia Mare, (CF nr.6 vechi ) după cum urmează:
Nr. topo.1764/177 cu suprafaţa de 3 ha 1898mp,
– Nr. topo 1764/178, nr. cadastral 110095 atribuit în suprafaţă de 170 mp
– Nr. topo 1764/179 în suprafaţă de 3 ha 1728 mp

Art.2 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 170 mp, provenit din C.F. 102350 Baia Mare,(CF nr. 6 vechi) nr. cadastral 110095 atribuit, aferent Halei Agroalimentare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se modifică şi se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la HCL 295/2021, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Baia Mare, cu imobilul identificat la art. 1 din prezenta hotarare.

36.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, aferent acces din exterior la spațiul comercial, situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 6.

Art.1 Se însuşeşte documentaţia cadastrală – Plan de amplasament şi delimitare, Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 6, identificat prin C.F. 131156 Baia Mare, nr. topo 1739/27/2, cu suprafața totală de 47 mp, după cum urmează :
– nr. topo 1739/27/2/1 în suprafață de 8 mp
– nr. topo 1739/27/2/2 în suprafață de 39 mp

Art.2 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, identificat prin C.F. 131156 Baia Mare, nr. topo 1739/27/2/1, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3 Inventarul bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Baia Mare,aprobat prin HCL 295/2021, modificata, se va completa cu terenul identificat la art. 2 al prezentei hotarari.

ORDINEA DE ZI suplimentară
a şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 29 iulie 2022

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mmare pe anul 2022

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022 astfel:
– venituri totale 957.689 mii lei,
– cheltuieli totale 959.836 mii lei,
– diferenţa de 2.147 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2021, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2022 astfel:
– venituri totale 812.983 mii lei,
– cheltuieli totale 814.257 mii lei.
– diferenţa de 1.274 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2021, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 astfel:
– venituri totale 145.932 mii lei,
– cheltuieli totale 146.805 mii lei.
– diferenţa de 873 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2021, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 in suma de 40 mii lei, conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2022 prin majorare cu suma de 14.994 mii lei şi se stabileşte la suma de 88.011 mii lei.
Art. 6 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2022 şi se stabileşte astfel:
75.313 mii lei pe parte de venituri,
75.652 mii lei pe parte de cheltuieli,
diferenţa de 339 mii lei reprezentând excedentul anului 2021.
Art. 7 Se aproba rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare pe anul 2022 prin majorare cu suma de 40 mii lei şi se stabileşte la suma de 6.370 mii lei.
Art. 8 Se aproba rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2022 prin majorare cu suma de 6.740 mii lei şi se stabileşte la suma de 21.131 mii lei.
Art. 9 Se aproba rectificarea bugetului Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2022 prin majorare cu suma de 10.035 mii lei şi se stabileşte la suma de 34.853 mii lei.
Art. 10 Se aproba rectificarea bugetului Centrului de Arta Contemporana Colonia Pictorilor pe anul 2022 prin majorare cu suma de 130 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli şi se stabileşte la suma de 880 mii lei.
Art. 11 Se aproba rectificarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2022.
Art. 12 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate.
Art. 13 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, conform anexei nr. 5, precum şi anexa nr. 6 privind desfăşurătorul poziţiei globale, care fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 14 Se aproba majorarea cu suma de 12.651 mii lei a vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secţiuni.
Art. 15 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare.
Art. 16 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 277/ 05.07.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiul Baia Mare pe anul 2022.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 420/2021 modificată prin HCL nr. 5/2022, privind aprobarea și ajustarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 1 din HCL nr. 5/2022 care va avea următorul cuprins:
“Art. 1 Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare de 20 lei/persoană/lună începând cu data de 01.06.2022. Taxa aprobată pentru anul 2022 va fi ajustată și regularizată, după caz.”
Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul Municipiului Baia Mare prin Direcția Taxe și Impozite.
Art. III. Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Direcției Relații Internaționale Parteneriate Civice și Comunicare – Biroul Marketing Public.

3. Proiect de hotărâre aprobarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Baia Mare, dat în administrare, prin gestiune directă, conform HCL 94/2022, Serviciului Public Ambient Urban

• Se aprobă tarifele maxime pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Baia Mare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
• Cuantumul tarifelor prevăzute la Anexa 1 va fi utilizat de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare în raporturile juridice cu terții fără a se depăși limita maximă aprobată.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului „aprozar” înscris în CF nr. 115276 Baia Mare, nr. cadastral 115276-C1, situat în Baia Mare, proprietatea S.C. Piața Aliment S.A. Baia Mare, precum și a imobilului „spatiu comercial parter in suprafata construita de 80,42mp” înscris în CF nr. 115532 Baia Mare, nr. Top: 1404/1/3/1, 1358/3/c/11/7-C1, situat în Baia Mare, proprietatea S.C. SELMONT FOOD SRL D., în vederea realizării unor lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională pentru construcţiile administrative și infrastructura aferentă acestora din Piața Izvoarele

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului „aprozar” înscris în CF nr. 115276 Baia Mare, nr. cadastral 115276-C1, situat în Baia Mare, proprietatea S.C. Piața Aliment S.A. Baia Mare, precum și a imobilului „spatiu comercial parter în suprafață construită de 80,42mp” înscris în CF nr. 115532 Baia Mare, nr. Top: 1404/1/3/1, 1358/3/c/11/7-C1, situat în Baia Mare, proprietatea S.C. SELMONT FOOD SRL D., în vederea realizării unor lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională pentru construcţiile administrative și infrastructura aferentă acestora din Piața Izvoarele.
Art.2 Se aprobă contractarea întocmirii documentației tehnico – economice în vederea stabilirii indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții
Art.3 Se aprobă contractarea realizării documentației cadastrale pentru stabilirea coridorului de expropriere și a imobilelor care urmează a fi expropriate conform documentației tehnico – economice.
Art.4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare realizării documentației tehnico – economice, respectiv documentației topo – cadastrale de identificare a coridorului de expropriere.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cotizaţiei Municipiului Baia Mare la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare

Art. 1 Se aprobă modificarea cotizației Municipiului Baia Mare la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară , la suma de 2 lei/locuitor/an, raportat la populația anuală publicată de Institutul Național de Statistică, începând cu data de 1 august 2022.
Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, Domnul Cătălin Cherecheș, reprezentantul Municipiului Baia Mare în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”, să voteze în cadrul Adunării Generale a A.D.I. „Zona Metropolitană Baia Mare” în favoarea aprobării modificării statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare în sensul dispozițiilor prezentei hotărâri.
Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiu de Oportunitate în vederea concesionării prin licitatie publică, a terenurilor identificate prin CF 126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596, CF 126597 Baia Mare, nr. cadastral 126597, CF 126594 Baia Mare, nr. cadastral 126594, în suprafață totală de 9331 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în intravilan și însușirea noilor propunerii de concesionare depuse de către SC Edilmarc – Strade SRL respectiv SC Agramix LT SRL

Art.1 Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenurilor din intravilan proprietate private a Municipiului Baia Mare identificate prin CF 126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596, CF 126597 Baia Mare, nr. cadastral 126597, CF 126594 Baia Mare, nr. cadastral 126594, prevăzut în anexa nr.1 care este parte componentă a prezentei hotarâri.
Art.2 Se insușește propunerea de concesionare a terenurilor identificate prin CF 126597 Baia Mare, nr. cadastral 126597, și jumatate din terenul identificat prin CF 126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596, propunere formulată de SC Agramix LT SRL inregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 32136/14.07.2022, în vederea amenajării unui showroom.
Art.3 Se insușește propunerea de concesionare a jumătate din terenui identificat prin CF 126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596, propunere formulată de SC Edilmarc – Strade SRL inregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr.32134/14.07.2022 în vederea amenajării unui showroom.
Art.4 Se însușește Raportul de Evaluare nr.4/21.03.2022 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Pantiș Marius Mircea anexa nr.2 parte componentă a prezentei hotărâri prin care s-a stabilit valoarea terenurilor echivalent a 19 euro/mp valoare fara TVA.
Art.5 Se aproba parcelarea terenului identificat prin CF 126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596, în doua parcele cu suprafețe egale cu asigurarea accesului la aceste parcele din drumul identificat cu nr. Cadastral 126594, din CF 126594 Baia Mare.
Art.6 Se aprobă întocmirea documentației de atribuire și a caietului de sarcini pentru concesionarea conform propunerilor de concesionare a celor trei parcele de teren, după realizarea operațiunii de parcelare a terenului identificat prin CF 126596 Baia Mare conform ar.5 al prezentei.
Art.7 Se aprobă perioada de concesionare de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade conform prevederilor OG 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, realizarea obiectivului propus in termen de maxim 24 luni de la obținerea autorizatiei de construire dar nu mai mult de 36 luni de la încheierea contractului de concesiune.

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare cadastrală și actualizare date a imobilului construcție casă de locuit și teren în suprafață totală de 462mp, situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. 168

Art.1 Se însuşeşte documentaţia cadastrală de dezmembrare – Plan de amplasament şi delimitare, Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului inscris in CF 5591 Baia Mare, nr. topo 5366/1/2/3/2, în suprafață de 320 mp, CF 2800 Baia Mare, nr. topo 5587, în suprafață de 12.667mp, parcelele rezultate fiind următoarele:
– CF 5591 Baia Mare , nr. topo 5366/1/2/3/2, în suprafață de 320mp
– CF 2800 Baia Mare, nr. topo 5587/1, în suprafață de 142mp
– CF 2800 Baia Mare, nr. topo 5587/2, în suprafață de 12.525mp
Art.2 Se identifică ca făcând parte din proprietatea privată a Statului Român și administrarea legală a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a imobilului construcție casă de locuit și teren în suprafață totală de 462mp, situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. 168, conform Anexei 1, la prezenta hotărâre.
Art.3 Imobilul construcție administrativ – socială și teren, se înscrie în coala funciară nou deschisă, în proprietatea privată a Statului Român.
Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, cu semnarea documentelor necesare realizării întabulării imobilului în proprietatea Statului Român.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a trei locuințe disponibile din fondul locativ de stat, în vederea închirierii, situate în Baia Mare, la următoarele adrese: Aleea Uranus nr. 2/69 și nr. 2/25 și Strada Melodiei nr. 4/12

9. Proiect de hotârâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe de serviciu disponibile, aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situate în Baia Mare la următoarele adrese: str. Aleea Uranus nr. 2/80 și str. Aleea Uranus nr. 2/65